Xuất bản thông tin

null Ngành Tuyên giáo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngành Tuyên giáo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2019

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên giáo hướng tập trung về cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở; nghiên cứu giải pháp đưa việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo kịp thời, hiệu quả. Nổi bật là đổi mới công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu. Công tác định hướng dư luận xã hội, phản bác thông tin sai trái có nhiều chuyển biến tốt. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên từng bước nâng cao.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham gia tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; nâng chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và định hướng hoạt động báo chí, tuyên truyền.

Có thể bạn quan tâm